ribbed reinforcing bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed reinforcing bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed reinforcing bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed reinforcing bars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed reinforcing bars

    * kỹ thuật

    cốt thép có gờ