roast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roast.

Từ điển Anh Việt

 • roast

  /roust/

  * danh từ

  thịt quay, thịt nướng; sự quay thịt, sự nướng thịt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời phê bình nghiêm khắc, lời giễu cợt cay độc

  (kỹ thuật) sự nung

  to rule the roast

  (xem) rule

  * tính từ

  quay, nướng

  roast pig: thịt lợn quay

  * ngoại động từ

  quay, nướng (thịt)

  rang (cà phê)

  to roast coffee-beans: rang cà phê

  sưởi ấm; hơ lửa, bắt (ai) đứng vào lửa (để tra tấn)

  to roast oneself at the fire: sưởi ấm bên bếp lửa

  (kỹ thuật) nung

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phê bình nghiêm khắc

  chế nhạo, giễu cợt, chế giễu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roast

  * kinh tế

  nướng

  rán

  thịt nướng

  thịt rán

  * kỹ thuật

  đốt

  nung

  sự thiêu

  hóa học & vật liệu:

  thiếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roast

  a piece of meat roasted or for roasting and of a size for slicing into more than one portion

  Synonyms: joint

  cook with dry heat, usually in an oven

  roast the turkey

  (meat) cooked by dry heat in an oven

  Synonyms: roasted

  Similar:

  knock: negative criticism

  ridicule: subject to laughter or ridicule

  The satirists ridiculed the plans for a new opera house

  The students poked fun at the inexperienced teacher

  His former students roasted the professor at his 60th birthday

  Synonyms: guy, blackguard, laugh at, jest at, rib, make fun, poke fun