poke fun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poke fun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poke fun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poke fun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poke fun

  Similar:

  ridicule: subject to laughter or ridicule

  The satirists ridiculed the plans for a new opera house

  The students poked fun at the inexperienced teacher

  His former students roasted the professor at his 60th birthday

  Synonyms: roast, guy, blackguard, laugh at, jest at, rib, make fun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).