rational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rational.

Từ điển Anh Việt

 • rational

  /'ræʃənl/

  * tính từ

  có lý trí, dựa trên lý trí

  a rational being: một sinh vật có lý trí

  to be quite rational: hoàn toàn có lý trí; có đầy đủ lý trí

  a confidence: một sự tin tưởng dựa trên lý trí

  có lý, phải lẽ; vừa phải, có chừng mực

  a rational explanation: một lời giải thích có lý

  (toán học) hữu tỷ

  rational algebratic fraction: phân thức đại số hữu tỷ

  a rational dress

  quần đàn bà bó ở đầu gối

 • rational

  hữu tỷ, hợp lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rational

  * kỹ thuật

  hợp lý

  xây dựng:

  hữu tỉ

  hữu tỷ hợp lý

  điện lạnh:

  hữu tỷ

  toán & tin:

  hữu tỷ, hợp lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rational

  consistent with or based on or using reason

  rational behavior

  a process of rational inference

  rational thought

  Antonyms: irrational

  capable of being expressed as a quotient of integers

  rational numbers

  Antonyms: irrational

  having its source in or being guided by the intellect (as distinguished from experience or emotion)

  a rational analysis

  Similar:

  rational number: an integer or a fraction

  intellectual: of or associated with or requiring the use of the mind

  intellectual problems

  the triumph of the rational over the animal side of man

  Synonyms: noetic