noetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

noetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm noetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của noetic.

Từ điển Anh Việt

 • noetic

  /nou'etik/

  * tính từ

  (thuộc) lý trí, (thuộc) tinh thần

  trừu tượng

  * danh từ, số ít hoặc số nhiều

  khoa lý trí (nghiên cứu lý trí con người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • noetic

  Similar:

  intellectual: of or associated with or requiring the use of the mind

  intellectual problems

  the triumph of the rational over the animal side of man

  Synonyms: rational