race meeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race meeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race meeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race meeting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • race meeting

    a regular occasion on which a number of horse races are held on the same track

    the Epsom race meeting was an important social event

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).