raceabout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raceabout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raceabout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raceabout.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raceabout

    a small sloop having the keep of a knockabout but with finer lines and carrying more sail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).