racemiferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racemiferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racemiferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racemiferous.

Từ điển Anh Việt

  • racemiferous

    * tính từ

    (thực vật học) có chùm (hoa)