race-riot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race-riot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race-riot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race-riot.

Từ điển Anh Việt

  • race-riot

    * danh từ

    cuộc xung đột chủng tộc (do tệ phân biệt chủng tộc gây ra)