race-hatred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

race-hatred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm race-hatred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của race-hatred.

Từ điển Anh Việt

  • race-hatred

    * danh từ

    sự căm thù chủng tộc