racewinite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

racewinite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm racewinite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của racewinite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • racewinite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    racevinit