pull strings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pull strings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pull strings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pull strings.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pull strings

    Similar:

    manipulate: influence or control shrewdly or deviously

    He manipulated public opinion in his favor

    Synonyms: pull wires

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).