prop root nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prop root nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prop root giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prop root.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prop root

    a root that grows from and supports the stem above the ground in plants such as mangroves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).