propanol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propanol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propanol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propanol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • propanol

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  CH3CH2CH2OH

  rượu propylic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • propanol

  a clear colorless volatile liquid (alcohol) used as a solvent and antiseptic

  Synonyms: propyl alcohol