properly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

properly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm properly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của properly.

Từ điển Anh Việt

 • properly

  /properly/

  * phó từ

  đúng, chính xác

  properly speaking: nói cho đúng

  (thông tục) hoàn toàn đích đáng, ra trò, hết sức

  this puzzled him properly: điều đó làm cho nó bối rối hết sức

  đúng đắn, đúng mức, thích hợp, hợp thức, hợp lệ, chỉnh

  behave properly: hãy cư xử cho đúng mức

 • properly

  một cách đúng đắn, thực sự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • properly

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một các đúng đắn

  một cách đúng đắn

  thật sự

  thực sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet