pendulum test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum test

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phép thử con lắc