pendulum orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulum orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulum orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulum orbit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pendulum orbit

    * kỹ thuật

    vật lý:

    quỹ đạo con lắc