naked wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked wire

    * kỹ thuật

    dây không bọc cách điện

    dây trần