nakedwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nakedwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nakedwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nakedwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nakedwood

    any of several small to medium-sized trees of Florida and West Indies with thin scaly bark and heavy dark heartwood

    tree of extreme southern Florida and West Indies having thin scaly bark and aromatic fruits and seeds and yielding hard heavy close-grained zebrawood

    Synonyms: Eugenia dicrana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).