naked contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked contract

    * kinh tế

    hợp đồng không đền bù