naked light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked light

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn không có cái chụp