naked mole rat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked mole rat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked mole rat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked mole rat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • naked mole rat

    fetal-looking colonial rodent of East Africa; neither mole nor rat; they feed on tubers and have a social structure similar to that of honeybees and termites

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).