naked fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked fire

    * kỹ thuật

    ngọn lửa trần