naked cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked cable

    * kỹ thuật

    cáp trần