naked reserve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked reserve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked reserve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked reserve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked reserve

    * kinh tế

    dự trữ thực tế