naked put option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked put option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked put option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked put option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked put option

    * kinh tế

    quyền chọn bán khống