naked frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked frame

    * kỹ thuật

    khung không chèn