naked call writing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked call writing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked call writing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked call writing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked call writing

    * kinh tế

    ký phát khống quyền chọn mua