naked light lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked light lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked light lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked light lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked light lamp

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn ngọn lửa trần