naked-eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked-eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked-eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked-eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked-eye

    * kỹ thuật

    mắt trần