naked cat-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked cat-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked cat-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked cat-fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked cat-fish

    * kinh tế

    các nheo biển Nhật Bản