naked call option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked call option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked call option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked call option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked call option

    * kinh tế

    quyền chọn mua khống