naked karst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked karst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked karst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked karst.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked karst

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cactơ lộ

    cactơ trần