naked casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

naked casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm naked casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của naked casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • naked casting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự đúc trong khuôn hở