long ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long ton.

Từ điển Anh Việt

 • long ton

  * danh từ

  đơn vị trọng lượng (2240 pounds)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • long ton

  * kinh tế

  tấn Anh

  tấn dài

  tấn già

  tấn lớn

  * kỹ thuật

  tấn

  tấn dài

  tấn thô

  xây dựng:

  tấn Anh (1.016kg)

  toán & tin:

  tấn Anh (1016 kg)

  hóa học & vật liệu:

  tấn Anh (1016, 06kg)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • long ton

  a British unit of weight equivalent to 2240 pounds

  Synonyms: ton, gross ton