lip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lip.

Từ điển Anh Việt

 • lip

  /lip/

  * danh từ

  môi

  upper lip: môi trên

  lower lip: môi dưới

  to curl one's lips: cong môi

  to liock (smack) one's lips: liếm môi (trong khi hay trước khi ăn uống cái gì ngon); (nghĩa bóng) tỏ vẻ khoái trá, thoả mãn

  to make a lip: bĩu môi

  miệng vết thương, miệng vết lở

  miệng, mép (cốc, giếng, núi lửa...)

  cánh môi hình môi

  (âm nhạc) cách đặt môi

  (từ lóng) sự hỗn xược, sự láo xược

  to have had enough of someone's lip: không thể chịu được sự láo xược của ai

  stiff upper lip

  sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường

  to carry (keep) a stiff upper lip: không nao núng, giữ vững tinh thần, kiên cường

  to hang one's lip

  buồn thiu, sầu não

  to hang on somebody's lips

  (xem) hang

  not tom open one's lips

  không hé răng

  word escapes one's lips

  nói lỡ lời

  * ngoại động từ

  hôn, mặt môi vào

  vỗ bờ (nước, sóng)

  thì thầm

  * nội động từ

  vỗ bập bềnh (nước, sóng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lip

  either of two fleshy folds of tissue that surround the mouth and play a role in speaking

  (botany) either of the two parts of a bilabiate corolla or calyx

  either the outer margin or the inner margin of the aperture of a gastropod's shell

  Similar:

  sass: an impudent or insolent rejoinder

  don't give me any of your sass

  Synonyms: sassing, backtalk, back talk, mouth

  brim: the top edge of a vessel or other container

  Synonyms: rim