backtalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backtalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backtalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backtalk.

Từ điển Anh Việt

  • backtalk

    * động từ

    (thông tục) đối đáp lại; trả treo

Từ điển Anh Anh - Wordnet