lipitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lipitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lipitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lipitor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lipitor

    Similar:

    atorvastatin: an oral drug (trade name Lipitor) that is effective in lowering triglycerides; potent in reducing LDL cholesterol because higher doses can be given

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).