atorvastatin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atorvastatin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atorvastatin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atorvastatin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atorvastatin

    an oral drug (trade name Lipitor) that is effective in lowering triglycerides; potent in reducing LDL cholesterol because higher doses can be given

    Synonyms: Lipitor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).