leon battista alberti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leon battista alberti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leon battista alberti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leon battista alberti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leon battista alberti

    Similar:

    alberti: Italian architect and painter; pioneering theoretician of Renaissance architecture (1404-1472)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).