leontief paradox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leontief paradox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leontief paradox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leontief paradox.

Từ điển Anh Việt

  • Leontief paradox

    (Econ) Nghịch lý Leontief.

    + Xem HECKSCHER - OHLIN APPROACH TO INTERNATIONAL TRADE.