leonoef table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonoef table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonoef table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonoef table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leonoef table

    * kinh tế

    bảng Leontief