leonard bernstein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonard bernstein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonard bernstein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonard bernstein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonard bernstein

    Similar:

    bernstein: United States conductor and composer (1918-1990)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).