leonard bloomfield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonard bloomfield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonard bloomfield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonard bloomfield.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonard bloomfield

    Similar:

    bloomfield: United States linguist who adopted a behavioristic approach to linguistics (1887-1949)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).