leonardian stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonardian stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonardian stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonardian stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leonardian stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Leenardi