leonardesque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonardesque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonardesque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonardesque.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonardesque

    in the manner of Leonardo da Vinci

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).