leonine contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonine contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonine contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonine contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leonine contract

    * kinh tế

    hợp đồng giành phần hơn