leonine partnership nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonine partnership nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonine partnership giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonine partnership.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leonine partnership

    * kinh tế

    quan hệ chung vốn giành phần hơn