alberti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alberti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alberti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alberti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alberti

    Italian architect and painter; pioneering theoretician of Renaissance architecture (1404-1472)

    Synonyms: Leon Battista Alberti

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).