invest interim an enterprise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invest interim an enterprise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invest interim an enterprise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invest interim an enterprise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invest interim an enterprise

    * kinh tế

    đầu tư vào xí nghiệp